ASSSA

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

Quan i com haig d’efectuar els pagaments?

El contractant de l’assegurança està obligat al pagament del rebut en el seu domicili, en qualsevol oficina d’ASSSA, a través de la pàgina web o a través del seu mediador, i disposarà d’un termini de 30 dies des de la data de venciment.

Aquesta obligació de pagament és única i per tot el temps de durada de la pòlissa, sense perjudici del fraccionament de la mateixa en quotes mensuals, trimestrals o semestrals que poden pactar-se en les Condicions Particulars.

Quan en el contracte s’estableixi una domiciliació bancària, el rebut s’enviarà al cobrament en la seva data d’emissió. Si el rebut domiciliat és retornat pel Banc, ASSSA li notificarà aquest fet per carta o qualsevol altre mitjà indubtable concedint-li un termini de 30 dies naturals per tal que comuniqui a l’Asseguradora la forma en la qual satisfarà el seu import.

El primer pagament del rebut serà exigible un cop signat el contracte. En cas de fraccionament, la falta de pagament de qualsevol fracció del rebut donarà dret a ASSSA a reclamar l’import del total del rebut que resti per satisfer.

Puc cancel·lar un pagament efectuat per targeta?

L’assegurat disposa de 14 dies per a sol·licitar de forma expressa a ASSSA la devolució de l’import pagat.

Com puc rescindir el contracte?

El Contractant de l’Assegurança podrà comunicar a ASSSA la seva oposició a la pròrroga del contracte mitjançant notificació escrita i, per tal que surti efecte, haurà de ser realitzada i rebuda amb una antelació no inferior a un mes respecte de la data de conclusió del contracte en curs.

Informació sobre el Pagament Online

A l’hora d’utilitzar el TPV Virtual per realitzar el pagament amb targeta, ets dirigit a una pàgina controlada per l’Entitat Bancària per realitzar el pagament a través de la seva passarel·la de pagament.

T’informem que el TPV Virtual de l’Entitat Bancària integra la funcionalitat de Comerç Electrònic Segur (CES) durant el procés de pagament amb la finalitat d’aportar una altra seguretat i protecció dels pagaments.

L’Entitat bancària recollirà, durant l’operació de pagament electrònic, informació relativa a la connexió i direcció IP, informació del dispositiu, les dades de navegació i dades de la transacció, així com altres dades accessibles de la connexió en línia i del canal requerit pels protocols de Seguretat VISA Secure/Mastercard Identity Check amb la finalitat de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Política de cookies Política de privacitat Avís legal

965 200 106

Seleccione el idioma

Escoja el idioma en el que quiere leer el blog

Cerrar