ASSSA

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

Quan i com he d’efectuar els pagaments?

El contractant de l’assegurança està obligat al pagament del rebut en el seu domicili, en qualsevol oficina de ASSSA, a través de la pàgina web o a través del seu mediador, i disposarà d’un termini de 30 dies des de la data de venciment.

Aquesta obligació de pagament és única i per tot el temps de durada de la pòlissa, sense perjudici del fraccionament d’aquesta en quotes mensuals, trimestrals o semestrals que poden pactar-se en les condicions particulars.

Quan en el contracte s’estableixi una domiciliació bancària, el rebut s’enviarà al cobrament en la seva data d’emissió. Si el rebut domiciliat és retornat pel banc, ASSSA li notificarà aquest fet per carta o qualsevol altre mitjà indubtable concedint-li un termini de 30 dies naturals perquè comuniqui a l’asseguradora en quina forma satisfarà el seu import.

El primer pagament del rebut serà exigible una vegada signat el contracte. En cas de fraccionament, la falta de pagament de qualsevol fracció del rebut donarà dret a ASSSA a reclamar l’import del total del rebut que resti per satisfer.

Puc cancel·lar un pagament efectuat per targeta?

L’assegurat disposa de 14 dies per a sol·licitar de manera expressa a ASSSA la devolució de l’import pagat.

Com puc rescindir el contracte?

El contractant de l’assegurança podrà comunicar a ASSSA la seva oposició a la pròrroga del contracte mitjançant notificació escrita i, perquè faci efecte, haurà de ser realitzada i rebuda amb una antelació no inferior a un mes respecte de la data de conclusió del contracte en curs.

Informació sobre pagament en línia

En utilitzar el TPV Virtual per a realitzar el pagament amb targeta, se li redirigeix a una pàgina controlada per l’entitat bancària per a realitzar el pagament a través de la seva passarel·la de pagament.

L’informem que el TPV Virtual de l’entitat bancària integra la funcionalitat de Comerç Electrònic Segur (CES) durant el procés de pagament amb la finalitat d’aportar una alta seguretat i protecció dels pagaments.

L’entitat bancària recaptarà, durant l’operació de pagament electrònic, informació relativa a la connexió i adreça IP, informació del dispositiu, les dades de navegació i dades de la transacció, així com altres dades accessibles de la connexió en línia i del canal requerit pels protocols de Seguretat VISA Secure/Mastercard Identity Check, amb la finalitat de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Política de cookies política de privacitat Avís legal

965 200 106

Seleccione el idioma

Escoja el idioma en el que quiere leer el blog

Cerrar

NOTA INFORMATIVA

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO DE ASSSA

Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Asegurado de ASSSA, así como las relaciones entre ambos. Se rige por la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y por la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente de las entidades financieras.

El Reglamento para la defensa del asegurado puede solicitarlo en la siguiente dirección de correo:sacquejasyreclamaciones@asssa.es.

Tancar